Gamintojai
 
Draugai
Valiuta
 
Krepšelis
Prekių nėra
 

Taisyklės

“Stalozaidimas.lt” taisyklės
Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su "Stalozaidimas.lt taisyklės“), yra šalims privalomas susitarimas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje “stalozaidimas.lt” susijusios taisyklės.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas bus informuojamas gaudamas naujienlaiškį ir, norėdamas apsipirkti šioje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.

Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje gali:

1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2. Juridiniai asmenys;
3. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Asmens duomenų tvarkymas remiantis įsigaliojančiu 2018.05.25 Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu 

Asmens duomenys - tai visa informacija, reikalinga tinkamam Jūsų užsakymų vykdymui.
Stalozaidimas.lt saugomi šie duomenys: 
- vardas;
- pavardė;
- užsakymo gavimo adresas;
- kontaktinis telefonas;
- elektroninis paštas.
Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir yra užregistruota el. parduotuvėje, nėra platinama trečiosioms šalims, išskyrus atvejus kai tokią informaciją pateikti privalome, pvz., užsakyti DPD pristatymo Jums paslaugą, pateikti privalomus duomenis VMI arba kitoms valstybės institucijoms, reglamentuojančioms elektroninės parduotuvės darbą. 
 
Tam tikri duomenys, susiję su Jūsų užsakymo apmokėjimais, atsispindi banko mokėjimuose - šiuo atveju korespondentinis bankas tvarko Jūsų asmeninius duomenis savo atsakomybės ribose.

Savo duomenis Jūs galite koreguoti prisijungę prie savo paskyros. Norėdami ištrinti savo paskyrą, parašykite į info@stalozaidimas.lt, tačiau norime pabrėžti, kad asmeniniai duomenys, užfiksuoti jau įvykdytuose užsakymuose, bus saugomi elektroninės parduotuvės veiklą reglamentuojančių institucijų nustatyta tvarka.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs pristatymo ir mokėjimo būdą, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.
Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma el. parduotuvės “stalozaidimas.lt” duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje “stalozaidimas.lt” šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „stalozaidimas.lt“ parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos. Grąžinami žaidimai turi būti neišpakuoti (grąžinami gamintojo pakuotėje, tokioje, kokioje buvo gauti).

Pirkėjo įsipareigojimai
Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo darydamas naują užsakymą juos atnaujinti.
Pirkėjas, naudodamasis „stalozaidimas.lt“ parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el. parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės
Jei Pirkėjas bando pakenkti „Stalozaidimas.lt“ darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę pirkti arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
 
Pardavėjo įsipareigojimai
Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės „stalozaidimas.lt“ teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės „stalozaidimas.lt“ registracijos formoje ir neperduoti jos kitoms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.